Reklamačný poriadok internetového obchodu UNI - MIER, nábytok - www.unimier.sk

 
 
 

obchod@unimier.sk

 
 

032 65 82 872    mobil : 0902 901 133        

 
 
 
 
1.georgia_konf_stolik_2Z.jpg _DSC6728_TILIA_web_350.jpg _DSC7035_APARTMAN_LOTA_kasmir_KASMIR_FJORD_ore.jpg _DSC7273_LOTA_kasmir_KASMIR_FJORD-1920x1080_ore.jpg _DSC9762_BIBIANA_web.jpg ARADUZA_vanilka_DUB_VANILKA_web.jpg ARADUZA_vanilka_VANILKA_web.jpg Corona1_web.jpg Corona_web_350.jpg girone_0001_web.jpg miotto_Royal_baldur_web.jpg Z_2845.velky.jpg Z_2861.velky.jpg Z_Georgia_ks_2Z.jpg
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu UNI - MIER, nábytok - www.unimier.sk

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia.


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.unimier.sk  je 

UNI - MIER,  s.r.o.  , so sídlom Streďanská 2661/51 , 955 01 Topoľčany, prevádzka predajňa nábytku Zlatovská č.9, 911 05 Trenčín.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom.

5. Reklamácie sú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.

Postup vybavovania reklamácií.


1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne alebo  písomne na adresu:

UNI - MIER, s.r.o.  Zlatovská č.9   911 05 Trenčín

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

  •  Meno a priezviskokto
  •  Adresa trvalého pobytu , telefón , e-mail 
  •  Adresa reklamácie , ak nie je zhodná s adresou zákazníka
  • Číslo objednávky a číslo faktúry
  • Druh reklamovaného tovaru z faktúry
  • Popis závady, čo najpresnejší, prípadne foto
  • Dátum podania reklamácie
  • Podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade podania reklamácie  faxom alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.


4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.


5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


6. Objednávateľ je povinný reklamovaný tovar doniesť na vlastné náklady na adresu predávajúceho   UNI - MIER,s.r.o., Zlatovská č.9, 911 05 Trenčín spolu s dokladom o zaplatení tovaru.

7. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom.

Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa

• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie

8. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.


9.Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

10.Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 1.3.2015 . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.